Header image header image 2
Tapa saavuttaa henkinen, emotionaalinen, mentaalinen ja fyysinen hyvinvointi
   

AURA


Seuraava kuvaus ihmisen aurasta on todellisuutta melko hyvin kuvaava, yksinkertaistettu malli. Todellisuudessa auran toiminta on monimutkaisempaa ja kerrosten toiminnot ovat päällekäisempiä. Malli on luotu selkeyttämään auran toimintaa ja helpottamaan energioiden havaitsemisen herkkyyden kehittämistä. Kun herkkyys kehittyy ja alat havaita energioita näkemällä, tuntemalla, kuulemalla tiedostamalla tai jollain muulla tavalla, muuttuu malli tarpeettomaksi. Aluksi on kuitenkin helpompi opetella tuntemaan asioita mallin kanssa.

Ihmisen 7 auran kerrosta alkavat kehon keskellä kulkevasta elämänlinjasta ja ulottuvat fyysisen kehon ulkopuolelle. Näillä kerroksilla on kullakin omat merkityksensä ihmiselle. Auran kerrokset lasketaan fyysisestä henkiseen päin, eli fyysisyyteen eniten liitoksissa olevat kerrokset ovat ensimmäiset kerrokset ja tarkoitukseltaan henkisemmät kerrokset viimeiset. Auran kerrokset ovat 1. eli eteerinen kerros (fyysisen ja henkisen välissä oleva), 2. eli emotionaalinen kerros, 3. eli rationaalinen kerros, 4. eli astraalinen kerros, 5. eli korkeamman tahdon kerros, 6. eli korkeamman rakkauden kerros ja 7. eli kaikkeuteen sulautumisen kerros. Aurassa sijaitsevat energiakeskukset eli chakrat. Chakrojen tehtävänä on vaihtaa energiaa meitä ympäröivän energiakentän kanssa sekä yhdistää meidät sisäisiin, syvempiin energiatasoihin, kuten elämänlinjaan ja sielunenergiaan. Chakroilla on myös fyysiset tehtävänsä, eli kukin chakra ruokkii jotain kehon aluetta energialla huolehtien siitä. Ihmisen henkinen tila heijastuu fyysiseen kehoon chakrojen kautta. Tämän vuoksi tietyt henkiset vaikeudet aiheuttavat tietynlaisia sairauksia tai vaivoja kehon tiettyihin osa-alueisiin.

Kullakin auran tasoista on oma tehtävänsä. Kun jokin auran kerroksista tukkeutuu tai häiriintyy, pyrkii sama muutos valumaan alemmille kerroksille. Kun tukos saavuttaa auran ensimmäisen, eli fyysisyydestä vastaavan kerroksen, altistuu ihminen hitaasti erilaisille vaivoille tai sairauksille. Vastaavasti loukkaantuminen tai muu fyysinen trauma vaikuttaa auran ylemmille tasoille heikentäen niitä. Tämä johtuu siitä, että loukkaantuminen aiheuttaa usein alitajuisen pelon mahdollista uutta loukkaantumista kohtaan, joka johtaa energian pidättelyyn tietyillä alueilla. Loukkaantumisesta voi myös muodostua ajatus- käyttäytymis- tai tunnemalli, joka vetää samanlaisia tapahtumia puoleensa, jotta ko. energia vahvistuisi.

Useimmiten häiriöt syntyvät emotionaalisella tasolla. Häiriö emotionaalisella tasolla (2. kerros) heijastuu häiriöksi mentaalisella (3. kerros) ja astraalisella (4. kerros) tasolla. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että jokin tunnelataus aiheuttaa ajatuksia ja lopulta ajatusmallin. Tämä ajatusmalli vaikuttaa pysyvästi siihen, mitä tunnemme muita ihmisiä kohtaan. Tällöin on syntynyt häiriö 4. tasolle eli astraalitasolle. Häiriö energiakentässä aiheuttaa sen, että ihminen irtautuu ykseydestä eli yhteydestä muihin energioihin. Ykseydessä ollaan täysin yhtä kaikkien muiden sielujen energioiden kanssa. Mitä minä tunnen itseäni kohtaan heijastuu tunteina muita kohtaan. ”Minä yhdessä muiden kanssa tasapainossa” muuttuu ”minuksi erossa muista ” tai ”epätasapainossa muihin nähden”. Tällainen epätasapaino auran 2. kerroksella välittyy auran 1. kerroksen kautta fyysiseen kehoon. Näin yleensä siksi, että ihmisen on helpompi kestää kovaakin fyysistä kipua tai epämukavuutta, kuin henkistä.

Joskus myös fyysisen kehon kokemus (esim. kipu) aiheuttaa häiriön auran 1. kerrokselle. Jos loukkaantumiseen liittyy jokin harmin tunne itseään tai kykyjään kohtaan tai viha toista kohtaan, voi fyysinen vaiva kohota ylemmillekin auran kerroksille.

Auran 7 kerrosta ovat kaikki eri tiheyksistä energiaa. Auran kerrokset ovat päällekkäin ja sisäkkäin. Auran eri kerrokset siis ulottuvat fyysisen kehon keskipisteestä kehon ulkopuolelle asti, ja ylemmät kerrokset ulottuvat alempia kauemmaksi kehon keskipisteestä. 1. kerros ulottuu 2-3 cm fyysisen kehon ulkopuolelle. Jokainen auran kerros ulottuu 10-15 cm edellistä kerrosta kauemmaksi. Em. mitat ovat kuitenkin viitteellisiä, koska auran tasot ovat yksilöllisiä sekä tilanteesta ja ajasta riippuvaisia.

3 ensimmäistä auran kerrosta ovat fyysisen elämän perusta. Ensimmäinen kerros muodostaa mallin fyysiselle keholle sisäelimineen kaikkineen, joten sitä katsomalla voidaan myös päätellä tulevia tai olemassa olevia häiriöitä kehossa. Tätä kerrosta hoitamalla saadaan nopeita fyysisiä tuloksia, jotka useimmiten eivät kuitenkaan ole pysyviä, koska fyysisen häiriön todellinen syy on muualla energiakehossa, ja se ainoastaan heijastuu fyysiselle tasolle. Toinen kerros on tunne-elämän kerros ja se heijastaa tuntemuksiamme itseämme ja osittain muitakin kohtaan. Tällä tasolla löytyvät ne tunne-elämän osat, jotka vaikuttavat juuri kyseisellä hetkellä yksilön hyvinvointiin. Auran toisen kerrosta hoitamalla pääsee hieman lähemmäksi ihmisen fyysisten ja henkisten oireiden syitä. Tälläkään tasolla tehdyt hoidot eivät ole pysyviä, koska useimmiten syyt oireiluun ovat muualla. Oireet auran ensimmäisellä ja toisella tasolla ovat vain heijasteita syvemmän tason ongelmista. Kolmas kerros edustaa rationaalista ajattelua. Sen toimiessa hyvin toimii myös päättelykykymme hyvin. Se edustaa mieltä, jonka avulla tunteet voidaan käsittää. Tarve käsitteellistää tunteet luovat muistijäljen, jonka perusteella kaikki tulevat tapahtumat heijastetaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että ihminen puhdistuu kaikista niistä jälistä, jotka eivät edistä hänen hyvinvointiaan.

Auran neljäs kerros on astraalinen kerros. Se yhdistää niin sanotut fyysiset tasot henkisiin tasoihin, eli tasoihin 5-7. Auran 4. kerros heijastaa tunteita muita ihmisiä kohtaan ja on vahvasti yhteydessä 2. kerroksen kanssa, koska tunteet itseään kohtaan ovat osittain heijasteita ympäristöstä ja päinvastoin.

Auran kerrokset 5-7 edustavat samojen asioiden ilmentymää henkisellä tasolla, kuin kerrokset 1-3 fyysisellä tasolla. Auran viides kerros sisältää fyysisen mallin kaikesta maailmaamme liittyvästä. Siksi se toimii ensimmäisen kerroksen mallina. Se on universaali tahto, eli miten yksilön oma tahto korreloi henkikeskittymän tahtoon. Toisella tavalla sanoen, kun ihmisen oma tahto ja tarpeet kohtaavat todellisuuden kanssa, auran viides kerros on ehjä ja kirkas. Tämä tarkottaa sitä, että pysyvä fyysinen terveys voidaan saavuttaa vain saattamalla omat tarpeet ja todellisuus kohtaamaan. Tämä taas edellyttää kykyä kanavoida universaalia energiaa sielun tasolta omaan fyysiseen todellisuuteen muokkaamaan todellisuudesta sellainen kuin sen on oman hyvinvoinnin kannalta tarpeellista. Kuudes kerros edustaa universaalia rakkautta. Se sisältää henkisen mallin maailmastamme ja toimii siten auran toisen kerroksen mallina. Kuten viidennessä kerroksessa, myös kuudes kerros on puhdas ja kirkas silloin, kun ihminen kykenee tuomaan todellisuuteensa ne hyvinvointia edistävät ja edelyttävät osat, jotka hänelle ovat tarpeellisia. Seitsemäs kerros yhdistää fyysisen ja henkisen mallin maailmastamme, joka näkyy yksilön kokemuksena siitä, miten kuuluu henkikeskittymään. Siksi se toimii 3. kerroksen mallina. Sieltä löytyvät myös karmalliset muistot. Seitsemäs kerros on universaalin mielen kerros. Tämä kerros on se, jonka kautta ihminen manifestoi oman todellisuutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen intentio (jokin tarve muuttaa todellisuutta) muuttuu osaksi sekä omaa fyysistä todellisuutta että ykseyttä.

Energiatukos aurassa pyrkii aina manifestoimaan itseään myös alemmilla tasoilla. Jos esimerkiksi karmallinen muisto (7. kerros) aiheuttaa paremmuuden tunteen, se näkyy 6. tasolla kyvyttömyytenä pyyteettömään rakkauteen, joka saattaa kääntyä rakkaudeksi omaa paremmuutta kohtaan. 5. tasolla tukos ilmenee ajatuksena siitä, että muiden tahto on itseä vastaan. Vastaavasti tukos heijastuu 4. kerrokselle aiheuttaen ongelmia ihmissuhteiden solmimisessa ja sitoutumisessa parisuhteeseen tai mahdollisesti itsekkyytenä ja itserakkautena. Auran kolmannelle kerrokselle sama tukos aiheuttaa ajatusmallin, että kaikki hylkäävät kuitenkin, joten keneenkään ei kannata kiintyä tai mahdollisesti epäilyksen, että olen huonompi, kuin muut. 2. kerrokselle muodostuu tunne siitä, että minussa on jotain vikaa, enkä kelpaa sellaisena kuin olen ja 1. kerrokselle aiheutuu pahanolontunne, joka lopulta muodostaa fyysisen sairauden. Jos tällaista fyysistä sairautta hoidetaan joltain muulta, kun 7. tasolta, ei sairaus koskaan poistu vaan palaa aina uudestaan. Sen sijaan kun ongelma saadaan korjattua ylimmältä tasolta asti, korjaantuu fyysinenkin vaiva pysyvästi. Tässä tapauksessa on hoidettava erillisyyden pelko henkikeskittymästä, joka yltää auran 7. tasolle asti.

On huomattava, että yhden auran kerroksen korjaaminen ei riitä. Kaikki kerrokset, energiakeskukset, fyysinen taso, elämänlinja ja sieluntaso on hoidettava, että sairaus tai krooninen vaiva saadaan pysyvästi pois.

Auran kustakin tasosta vastaa pääasiallisesti aina yksi chakra. Auran 1. kerroksen toiminnasta vastaa 1. chakra, 2. kerroksen toiminnasta 2. chakra jne. Kaikki chakrat kuitenkin sijaitsevat kaikilla auran kerroksilla ja niillä kaikilla on vaikutusta jokaiseen kerrokseen. Chakrojen värejä kuvattaessa kuvataan yleensä chakrojen värejä auran 2. tasolla. Muilla auran tasoilla chakrojen värimaailma mukailee auran tason värimaailmaa.


TAPAHTUMIA JA UUTISIA

Healing 15 seconds

PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA
Ei ole helppoa keskittyä omaan hyvinvointiisi jatkuvasti - saati sitten koko planeetan hyvinvointiin. Olemme aloittaneet menetelmän, jolla voit auttaa itseäsi ja koko maailmaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Kutsumme sitä nimellä
PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA 

 
 

Kuutervehdys

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkisen kehityksen keskusta.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten kykyjen parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Lue lisää...

 
 
 
    (c) Legacy 2009 E-mail: legacy(at)legacy.fi Tel: +358 45 670 7501 / +34 626 862 873